Na tomto mieste môže byť odkaz na Vaše stránky. Pre viac informácií kliknite.

 Pridaj nový záznam!   Nahlás chybu!  

-úria

- druhá časť zložených slov majúca význam moč.

úbor

- šaty, oblečenie (obyčane s osobitným zacielením).
- súkvetie tvoriace akoby jeden kvet.

úbytok, hmotový

- deficit, defekt.
- rozdiel medzi súčtom hmôt (voľných) nukleónov a z nich zloženého atómového jadra ako celku. Hmotovému úbytku Δm odpovedá väzobná energia jadra ΔE=Δmc2.

účet

- listina s vyjadrením finančného nároku za niečo.
- zápis o stave a zmenách hospodárskych prostriedkov.
- konto.
- písomné vyjadrenie finančného nároku za tovar s potvrdením o jeho zaplatení.

účet, syntetický

- účet s údajmi súhrnného charakteru.

účet, valutový

- účet v cudzej mene.

účinnosť

- fyzikálna veličina. Pomer medzi výkonom a príkonom. Je vždy menšia ako 1. Značka ? (eta).

účinok

- výsledok pôsobenia.

účinok indosamentu, transportný

- v peňažníctve prevodný účinok.

účinok prostredia, selektívny

- v poľnohospodárstve pôsobiaci len na určitú skupinu škodlivých činiteľov.

účinok, ventilový

- usmerňovací účinok.

účtovníctvo

- metóda evidencie zacielená na hospodársku činnosť organizácie.
- vedenie účtov.

účtovníctvo, tabelárne

- účtovníctvo založené na tabelárnom denníku.

účtovníctvo, synchronistické
synoptické účtovníctvo

- umožňujúce zachytiť účtový prípad tak v denníku, ako aj na súvzťažných účtoch.

účtovník
účtovníčka

- kto vedie účty.

údenáč

- pôvodne údený sleď (údi sa i s vnútornosťami), neskôr i makrela (údi sa vykuchaná, i s hlavou).

údenie

- konzervačná metóda mäsa. Prebieha kombináciou nasolenia mäsa, ktoré sa potom vystaví účinku dymu.

údenie, studené

- konzervácia mäsa dymom, ktorý nepresahuje teplotu 25 °C.

údenie, teplé

- konzervácia mäsa dymom, ktorý presahuje teplotu 65 °C.

úchylnosti, pohlavné

- pohlavné perverzie, aberácie, deviácie, zvrátenosť; odchýlky v pohlavnom zameraní a spôsobe ukájania.

Úlehla, Lubomír

- ČR
† 5. 1. 2006
letec, hrdina československého protinacistického odboja, právnik.

Úľ
M44
Praespe

- hviezdokopa v súhvezdí Rak s jasnosťou 3,1 magnitúdy.
Pred 2000 rokmi ju nazývali Praespe (latinsky kolíska).

úmluva
(archa úmluvy)

- posvätná skriňa v jeruzalemskom chráme, v ktorej boli uložené tabule Desatora a manna.

únia

- spojenie, zjednotenie, sdruženie rozličných organizácií, inštitúcií, štátov.
- útvar takto vzniknutý, zväz, federácia.

únia, Arrská

- spolok holandskej šľachty, ktorý sa usiloval o dohodu s Filipom II. (1579).

únia, Brestská

- dohoda časti pravoslávnych biskupov v poľsko - litovskej ríši s rímskokatolíckou cirkvou o podrobení sa pápežovi (uniati) v roku 1596. Zrušená v roku 1946.

únia, colná

- dohoda dvoch alebo niekoľkých suverénnych štátov o vzájomnom zrušení colných hraníc, o bezcolnom obchode a o spoločnej colnej hranici a jednotného colného tarifu voči okolitým štátom.
pozri aj EFTA.

Únia, Európskakotva

- V roku 1967 sa spája ESUO, EHS a Euratom ako Európske spoločenstvo. 1973: Do spoločenstva vstupujú Veľká Británia, Írsko a Dánsko. 1981: členom spoločenstva sa stáva Grécko. 1985: Grónsko, autonómna oblasť Dánska, vystupuje zo spoločenstva. 1988: ku spoločenstvu sa pripája Španielsko a Portugalsko. 1990: zjednotením Nemecka sa spoločenstvo rozširuje o NDR. 1992: podpísaná dohoda o vytvorení Európskej únie. 1995: členom sa stáva Fínsko, Švédsko a Rakúsko. 1.5.2004 do Únie vstúpili: Česká republika, Slovenská republika, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Cyprus a Malta. 1.1.2007: vstup Bulharska a Rumunska.

únia, Kalmarská

- V rokoch 1397-1523 personálna únia Dánska, Švédska a Nórska pod vedením Dánska.

únia, Kresťanskodemokratická

- Nemecko; CDU; konzervatívna klerikálna politická strana. Vznikla v roku 1945 v jednotlivých okupačných pásmach. 1950: zjednotenie v NSR. V Bavorsku pod názvom Kresťanskosociálna únia (CSU).

únia, ľublinská

- pozri Rzeczpospolita.

únia, medziparlamentná

- medzinárodná organizácia pre mierovú spoluprácu parlamentov rozličných krajín.

únia, menová

- dohoda dvoch alebo viacerých štátov umožňujúca zavedenie spoločnej meny.

únia, Montánna

- Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Vzniklo 25.8.1952 (Luxembursko).

únia, osobná

- personálna únia; forma spojenia dvoch či viacerých štátov uskutočňovaného iba spoločnou osobou hlavy štátu (monarchu). Nieje založená ani medzinárodnou zmluvou, ani spoločným ústavným predpisom. Nieje vlastným subjektom medzinárodného práva a každý členský štát vystupuje samostatne.

únia, personálna

- osobná únia.

únia, reálna

- spojenie štátov osobou panovníkovou s jednotným vedením niektorých záležitostí.

únia, Severoamerická

- zastaralo USA.

úpal
siriáza
siriasa

- celkové prehriatie organizmu.

úplavica

- hnačková infekcia šíriaca sa napríklad špinavou vodou.

úplet

- plošný textilný výrobok vyrobený (strojovo alebo ručne) jemným previazaním očiek alebo slučiek priadze.

úplet, rašlový

- pozri rašel.

úsek dráhy strely, aktívny

- časť dráhy reaktívnej strely, ktorú strela preletí s hlavným motorom v činnosti a ktorá usmerňuje jej let.

úsilie, titanské

- obrovské, nadľudské úsilie (podľa Titanov, staršej generácie starogréckych bohov).

úsmev

- výraz tváre, ktorý vyjavuje príjemné stavy, pocity, prípadne iróniu (obyčajne pohybmi svalov okolo úst).

úsmev, sardonický

- v lekárstve kŕčovité stiahnutie svalov na tvári (napr. pri tetane).

Ústav fyziky plazmy AV ČSSR

- ČR; dnes Ústav fyziky plazmatu AV ČR; fyzikálny ústav pri AV ČSSR založený v roku 1959. Bol poverený koordináciou termojaderného výskumu. 1977: spustený tokamak TM1 MH, ktorý bol privezený z Moskvy (dnes rekonštruovaný CASTOR - Czech Academy of Sciences TORus; funguje od roku 1985) - najmenší tokamak na svete.

Ústav pamäte národa

- SR; inštitúcia. Spravuje zväzky spolupracovníkov a prenasledovaných bývalou ŠtB. Založil ho Ján Langoš. Zaoberá sa i obdobím Slovenského štátu .

ústav, úverový

- inštitúcie v minulosti, ktorých cieľom bolo poskytovanie alebo sprostredkovanie úverov.

ústroje, elektrické

- v zoológii ústroje živočíchov, v ktorých vyrábajú elektrickú energiu. Vznikli premenou priečne pruhovaného svalstva.

ústroje, vegetatívne

- slúžiace na nepohlavné rozmnožovanie.

ústrojenstvo, kľukové

- kľukový mechanizmus
ústrojenstvo ku premene točivého pohybu na pohyb vratný priamočiary alebo naopak. Jeho časťami sú kľuka alebo kľuková hriadeľ, ojnica, piest alebo piestnica.

ústrojenstvo, lokomočné

- pohybové, lokomotorické.

ústrojenstvo, lokomotorické

- pohybové, lokomočné.

ústrojenstvo, vestibulárne

- ústrojenstvo vo vnútornom uchu umožňujúce vnímať polohu a pohyb.

útok, bajonetový

- útok na bodáky (pozri bajonet).

útvar, laurentínsky

- spodný útvar prahôr (podľa názvu Rieky sv. Vavrinca v Kanade, anglicky Saint-Laurent River).

útvary, barické

- v meteorológii tlakové útvary, druhy oblastného rozloženia tlaku vzduchu. Rozoznávame anticyklónu, cyklónu, hrebeň, brázdu a sedlo.

úver

- spôsob výmeny tovaru nevyžadujúci platenie ihneď, kredit.

úver, bankový

- poskytovanie finančných prostriedkov podnikom bankou na určitý čas.

úver, realitný

- úver na kúpu realít.

úver, revolvingový

- automaticky sa opakujúci úver. Keď ho klient splatí, môže obratom úver zasa čerpať.

úver, socialistický

- forma zverenia socialistického vlastníctva do operatívnej správy (napr. tým, že štát poskytuje prechodne finančné prostriedky národným podnikom).

úver, stand-by

- úver pre prekonanie prechodného deficitu v platobnej bilancii; pohotovostný úver, podporný úver (pripravený).

úverníctvo

- súhrn otázok týkajúcich sa úveru a jeho organizácie.

územia, Britské v Indickom oceáne
British Indian Ocean Territory

- od roku 1965 britské územia: Čagotské ostrovy, Aldabra, Farquhar, Desroche a množstvo malých ostrovčekov.

územie, Britské antarktické
British Antarctic Territory

- od roku 1962 britské územie pod správou Falklandských (Malvínskych) ostrovov. Sú to južne Shetlandy, Južné Orkneje a Grahamova zem.

územie, katastrálne

- technická jednotka tvoriaca miestopisne uzavretý súbor evidencie nehnuteľností.

úzkoprofilový

- nedostatkový.

úzkosť

- nepríjemný stav zahŕňajúci napr. pocit ohrozenia, nespavosť, potiaže s dychom, potenie, hnačku, červenanie či blednutie.

úzus

- zvyklosť, obyčaj, zabehnutý postup.

úžera

- trestný čin spočívajúci v zneužití núdze niekoho, neskúsenosti alebo tiesne ku vlastnému neúmernému obohateniu. Požičiavanie peňazí na neúmerne vysoký úrok.

úžerník
úžerníčka

- kto sa dopúšťa úžery.


Lexikon © Martin Adámať 2005 - 2008, e-mail: lexikon.sk@seznam.cz, ICQ 238728279

Valid HTML 4.0 Transitional


Posledná aktualizácia:
© Martin Adámať 2005 - 2008 Chcete začať zarábať na internete? Skúste iProvize.cz